Logo České společnosti průmyslové chemie

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

EU přijala v závěru loňského roku nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Toto nařízení se významně dotkne subjektů v chemickém průmyslu a v navazujících oborech.

Svaz chemického průmyslu České republiky proto zahájil na konci roku 2006 projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR prostřednictvím MPSV.

Klíčové aktivity projektu jsou zaměřeny na rozvoj lidských zdrojů v oblasti znalosti nařízení REACH a jeho implementace ve firmách a v oblasti podpory výzkumu, inovací, vývoje a transferu nových technologií.

Cílem projektu je zachování či posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu i průmyslů navazujících v souvislosti se zavedením nařízení REACH, dále potom podpora výzkumu, inovací, vývoje a transferu nových technologií. To vše se má projevit v lepší adaptabilitě a zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu a zachování či nárůstu nových, kvalifikovanějších pracovních příležitostí. Zvláštní pozornost bude věnována segmentu malých a středních podniků, které se jeví jako nejohroženější.

Dne 23.1.2007 se v Praze konala úvodní konference k projektu.

Byly zřízeny regionální kanceláře a centrální kancelář projektu, které budou zajišťovat proškolování zaměstnavatelů a zaměstnanců v obou nosných tématech. Školení budou časově strukturovaná a budou zdarma. Termín zahájení školení je 2. čtvrtletí 2007.

Veškeré informace o školeních včetně instrukcí pro přihlášení budou zveřejňovány na webových stránkách projektu www.schp-adaptabilita.cz a rovněž na webových stránkách SCHP ČR.

Zveme Vás proto k využití této příležitosti získat bezplatně znalosti potřebné ke zdárné implementaci klíčové chemické legislativy a informace o možnostech podpory výzkumu, inovací, vývoje a transferu nových technologií.

Ing. Ladislav Novák
ředitel SCHP ČR